INFORMACJA DOTYCZĄCZA ZMIAN
DO USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH I ZARZĄDZANIU ALTERNATYWNYMI
FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI
W związku z wejściem w życie w dniu 29 września 2023 r. zmian do ustawy o funduszach
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023r poz.
681 z późń. zm. – dalej: „UFI”) wprowadzonych ustawą z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony
inwestorów na tym rynku (Dz. U. z 2023 г. poz. 1723 dalej: „ustawa zmieniająca”) dotyczących
m.in działalności alternatywnych spółek inwestycyjnych (dalej: „ASI”) informuje się, że m.in.:
(i) wprowadzone zostały zmiany w zakresie możliwości traktowania osób fizycznych jako
klientów profesjonalnych tj. podmiotów, które mogą wnieść wkład do ASI. I tak
uznanie osoby fizycznej za klienta profesjonalnego wymaga złożenia przez osobę
fizyczna wniosku o traktowanie jej jako klienta profesjonalnego, dokonania przez
zarządzającego ASI oceny jej wiedzy i doświadczenia pozwalającego na
podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwa ocenę ryzyka
związanego z tymi decyzjami, a także wniesienia przez osobę fizyczną wkładu do ASI,
którego wartość będzie nie mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 60 000 euro (z
zastrzeżeniem pkt (iv)) odnośnie wymogu wkładu w kwocie nie mniejszej niż
równowartość w złotych kwoty 60 000 euro). Równowartość w złotych kwoty wyrażonej
w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski na dzień wniesienia wkładu lub udziału.
(ii) przyjęto – z zastrzeżeniem pkt (iv) – że w przypadku woli zbywania praw uczestnictw w
ASI (jak udziałów w sp. z o.o., akcji w spółce komandytowej lub komandytowo akcyjnej,
praw i obowiązków w spółce komandytowej) czynność prawna mająca za przedmiot
prawa uczestnictwa w ASI prowadząca do przeniesienia tych praw lub uprawnień z nich
wynikających na podmiot inny niż inwestor tej ASI oraz zarządzający ASI zarządzający
tą ASI wymaga wyrażenia zgody w formie pisemnej przez zarządzającego ASI.
Zarządzający ASI odmawia wyrażenia zgody, jeżeli po dokonaniu weryfikacji nabywca
nie spełnia warunków pozwalających na jego uznanie za klienta profesjonalnego, z
uwzględnieniem art. 70k ust. 3 i 4 UFI. Czynność prawna dokonana bez wyrażenia
zgody przez zarządzającego ASI jest nieważna. Przy czym należy mieć na uwadze, że
niezależne obostrzenia dotyczące zbywania praw uczestnictwa mogą być zawarte np.
w umowie spółki lub statucie ASI.
(iii) uznano – z zastrzeżeniem pkt (iv) – że środki na wkład wnoszony do ASI przez osobę
fizyczną nie mogą pochodzić z pożyczki, darowizny lub innej umowy o podobnym
charakterze zawartej z ASI, zarządzającym ASI lub jednostką powiązaną z tymi
podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.
(iv) przepisów dotyczących punktów (i) – (iii) nie stosuje się, w przypadku, gdy co najmniej
50% praw uczestnictwa ASI posiadają klienci profesjonalni opisani w art. 2 pkt 13a lit.
a-m UFI.
(v) do art. 8a UFI dodany został ust. 4 wskazujący, że ASI nie może zawierać również
umowy pożyczki lub innej umowy o podobnym charakterze, dokonywać emisji
obligacji lub innych papierów wartościowych niebędących prawami uczestnictwa ASI,
jeżeli udzielającym pożyczek lub zawierającym inna umowę o podobnym charakterze
albo obejmującym lub nabywającym obligacje lub inny papier wartościowy jest osoba
fizyczna, przy czym ograniczenie to nie dotyczy osoby fizycznej uznanej za klienta
profesjonalnego z uwzględnieniem art. 70k ust. 1 i 3 UFI. Umowy wskazane w
niniejszym punkcie a zawarte przed 29 września 2023 nie mogą podlegać nowacji ani
mieć wydłużanych terminów płatności należnych osobom fizycznym.
Ustawa zmieniająca wprowadziła przepisy przejściowe, a w tym odnoszące się do podmiotów
będących inwestorami ASI przed dniem wejścia w życie zmian tj. 29 września 2023 roku, które
stanowią, że:
(vi) osoby fizyczne, które posiadały w dniu wejścia w życie ustawy (tj. 29 września 2023r.)
prawa uczestnictwa ASI i które nie spełniały warunku określonego w art. 70k ust. 3 UFI
(wymogu wkładu w kwocie nie mniejszej niż równowartość w złotych kwoty 60 000
euro) pozostają inwestorami ASI.
(vii) osoby fizyczne wskazane w pkt (vi) nie mogą obejmować nowych praw uczestnictwa w
ASI, w szczególności uczestniczyć w:
– podwyższeniu wartości nominalnej istniejących udziałów – w spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością,
– obejmowaniu akcji nowej emisji, sprzedaży akcji własnych, podwyższeniu wartości
nominalnej akcji – w spółce akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej,
– zwiększeniu wkładu dotychczasowych komandytariuszy – w spółce komandytowej
jeżeli wartość nowych wkładów liczonych łącznie z dotychczasowymi wkładami tych osób
fizycznych będzie mniejsza niż określona w art. 70k ust. 3 UFI tj. równowartości w złotych kwoty
60 000 euro oraz o ile nie zostanie dokonana pozytywna ocena osoby fizycznej zgodnie z art.
70k ust. 1 UFI.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.